Kuluttajansuojalaki

"Kuluttajasuojalain 2 luvun § 8 b:n mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava verkkosivuillaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Verkkosivuilla ja vakiosopimusehdoissa on annettava myös tieto riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoitteesta.

Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivusto-osoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä tarkoittaa itse käytetyn tekstin selkeyden lisäksi myös sitä, että tieto tulee sijoittaa verkkosivuille ja vakiosopimusehtoihin sellaiseen kohtaan sekä sellaisen otsikon alle, että kuluttajat löytävät tiedon vaivatta.

Useimmissa tapauksissa toimivaltainen riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."